مهندس قدرت اله ممبینی

رزومه و بیوگرافی

متولد مرداد ۱۳۵۸ در رامهرمز

کارشناسی برنامه ریزی شهری ازدانشگاه آزاد واحداهواز
عنوان پایان نامه (توسعه و بهسازی شهر رامهرمز)

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد واحد شوشتر
عنوان پایان نامه (بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثربرنگرش به معلولین در شهرستان رامهرمز)

قدرت اله ممبینی

سوابق اجرایی

گواهینامه ها

قدرت اله ممبینی
قدرت اله ممبینی
پخش ویدیو

موشن کد انتخاباتی مهندس ممبینی

قدرت اله ممبینی
پخش ویدیو

در یک دقیقه با مردم رامهرمز

مهندس قدرت اله ممبینی
پخش ویدیو

موشن استوری / معرفی مهندس ممبینی

قدرت اله ممبینی
پخش ویدیو

معرفی مهندس قدرت اله ممبینی

آخرین مقالات و مطالب