صنایع دستی خوزستان

10دی
معرفی صنایع دستی استان خوزستان

معرفی صنایع دستی استان خوزستان

پیشینه تاریخی منطقه زاگرس که در گذشته های دور مهد تمدن و فرهنگ ایلامیان بوده، سرزمین خوزستان پیوسته بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی هنر و صنایع دستی در زمینه های مختلف به شمار آمده است.