علی محمد چراغی

۰۵اسفند
آقای گل رامهرمزی لیگ دو به خوشه طلایی ساوه پیوست

آقای گل رامهرمزی لیگ دو به خوشه طلایی ساوه پیوست

مهاجم رامهرمزی تیم شاهین شهرداری بوشهر به خوشه طلایی ساوه پیوست.