غیزانیه

28اردیبهشت
کام تلخ مردم خوزستان از بی مهری های دولت تدبیر و امید/ شرق تا غرب خوزستان غرق در تنش آبی است

کام تلخ مردم خوزستان از بی مهری های دولت تدبیر و امید/ شرق تا غرب خوزستان غرق در تنش آبی است

کم آبی، بی آبی، قطع آب دردی است که مسئولین دولت تدبیر به جان اهالی روستاهای خوزستان زده اندو تلخ تر از آن قصه همسایگی مناطق بی آب خوزستان در کنار سد ها و همجواری با کارون است.