محمد حاج نائب

22مرداد
رشد سیمان خوزستان در مدار تداوم / افزایش ٣٢۵ درصدی سود خالص در سه ماه نخست

رشد سیمان خوزستان در مدار تداوم / افزایش ٣٢۵ درصدی سود خالص در سه ماه نخست

 شرکت سیمان خوزستان پس از اصلاح ساختار مالی و فنی موفق به افزایش ٣٢۵ درصدی سود خالص شد. این میزان در مقایسه شاخص سود خالص بهار ٩٩ نسبت به سه ماه نخست سال جاری است.