مسجدسلیمان

06خرداد
۵ خرداد؛ روز مسجدسلیمان و نفت + تاریخچه و معرفی

۵ خرداد؛ روز مسجدسلیمان و نفت + تاریخچه و معرفی

پنجم خرداد هر سال و همزمان با سال روز اکتشاف نفت در ایران، روز مسجد سلیمان نامیده می شود.