معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

۱۴اسفند
فروش برق نیروگاه رامهرمز پنج سال تضمین شده است

فروش برق نیروگاه رامهرمز پنج سال تضمین شده است

معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: برق تولیدی «نیروگاه سیکل ترکیبی ساینا» رامهرمز به مدت پنج سال توسط وزارت نیرو به صورت تضمینی خریداری می شود.