نفت و گاز مارون

11خرداد
تعویض رابرسیل و افزایش ایمنی مخزن مارون دو رامهرمز

تعویض رابرسیل و افزایش ایمنی مخزن مارون دو رامهرمز

رابر سیل (آب بند لاستیکی) مخزن T۵ مرکز انتقال نفت شهید بدیع صنایع رامهرمز شماره ۲ مارون ـ اصفهان تعویض شد.